PROJECT LIFE IP RESTART

Интегриран проект Restart, съфинансиран от Европейския съюз като част от програмата LIFE.
ЗА ПРОЕКТА
Проектът се фокусира върху преодоляването на бариерите пред постигането на целите на ЕС за рециклиране и пълното прилагане на програмата за управление на отпадъците и предотвратяване на отпадъците. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Основната цел на проекта е да се приложи цялостен набор от допълнителни технически, цифрови, екологични, социални и кръгови решения, за да се реализира пълният потенциал на програмата, да се постигне максимална материална самодостатъчност и да се увеличи кръговото връщане на отпадъците в ресурсния сектор.

За постигането на тази основна цел, дейностите по проекта са насочени към постигането на три конкретни цели:

 • осигуряване на механизъм за непрекъсната оценка и осигуряване на непрекъснато подобряване и актуализиране въз основа на дигиталното, техническо и социално съвършенство, създадено от проекта
 • представя шест решения със затворен цикъл за различни проблемни и големи потоци отпадъци като най-добри примери за това как да се постигнат целите
 • гарантиране на по-широко приемане на най-добрите налични решения и постигане на последователно и интегрирано изпълнение на целите за отпадъците

Проектът допринася за прилагането на Рамковата директива на ЕС за отпадъците, Плана за ефективно използване на ресурсите в Европа, Европейския зелен пакт и Плана за действие за кръгова икономика за чиста и конкурентоспособна Европа.

0 +
СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ
0
ГОДИНИ
0
ПАРТНЬОРИ
0 +
МИЛ. ЕВРО

Цели на проекта

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • 15% увеличение на зелените работни места.

Национални и общински органи

Осигуряване на професионални основи и сътрудничество на нашите експерти при изготвяне на наредби, директиви и други нормативни актове.

Бизнес

Бизнес Използвайте нашите знания и опит, за да създадете нови и иновативни кръгови бизнес модели за повишена конкурентоспособност.

Население

Включете се в нашите програми за информираност, кръгова икономика и екология.

Здравни и социални услуги

Кръгови модели в здравеопазването и отговорно управление на медицинските отпадъци.

Oбразование

Използвайте нашето съдържание във Вашите образователни програми и в образованието и обучението в областта.

Медиите

Проверете техническите факти, направете интересни международни сравнения и използвайте нашите експертни интервюта за Вашите публикации.

Подготвителни действия

Предвидени са следните подготвителни дейности за 2022 и 2023 г.

Дейности по внедряване

Основните дейности по изпълнението са планирани от 2023 до 2030 г.

Мониторинг

Предвижда се непрекъснато наблюдение и измерване на индикаторите през целия живот на проекта – от 2022 до 2030 г..

Обществена осведоменост и разпространение

Дейностите за повишаване на осведомеността и ангажиране на заинтересованите страни са планирани през целия живот на проекта - от 2022 до 2030 г..

Управление и мониторинг на проекти

Управлението на проекта ще се извършва през целия живот на проекта – от 2022 до 2030 г.

bg_BGBulgarian