Έργο Restart

Ολοκληρωμένο έργο Restart, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ
Το έργο επικεντρώνεται στην υπέρβαση των εμποδίων για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανακύκλωση και την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης και πρόληψης αποβλήτων. Eργο του προγράμματος διαχείρισης και πρόληψης αποβλήτων..

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συνόλου συμπληρωματικών τεχνικών, ψηφιακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυκλικών λύσεων για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του προγράμματος, την επίτευξη της μέγιστης υλικής αυτάρκειας και την αύξηση της κυκλικής απόδοσης στον τομέα των αποβλήτων και των πόρων.

Για την επίτευξη αυτού του πρωταρχικού στόχου, οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται στην επίτευξη τριών συγκεκριμένων στόχων:

 • να παρέχει έναν μηχανισμό συνεχούς αξιολόγησης και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση με βάση την ψηφιακή, τεχνική και κοινωνική αριστεία που δημιουργεί το έργο
 • να παρουσιάσει έξι λύσεις κλειστού κυκλώματος για διαφορετικά προβληματικά και εκτεταμένα ρεύματα αποβλήτων ως βέλτιστα παραδείγματα του τρόπου επίτευξης των στόχων
 • να διασφαλίσει την ευρύτερη αποδοχή των βέλτιστων διαθέσιμων λύσεων και να επιτύχει τη συνεπή και ολοκληρωμένη εφαρμογή των στόχων για τα απόβλητα

Το έργο συμβάλλει στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα, του σχεδίου για μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων, της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του σχεδίου δράσης για μια κυκλική οικονομία για μια καθαρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

0 +
ΤΟΜΕΊΣ ΔΡΆΣΗΣ
0
ΧΡΟΝΙΑ
0
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
0 +
MIO ΕΥΡΩ

Στόχοι του έργου

 • Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέσω βελτιωμένου χειρισμού.
 • Αύξηση της ανακύκλωσης κατά 18% περίπου (2% ετησίως).
 • Ανακύκλωση του 50% των μη επικίνδυνων κατασκευαστικών αποβλήτων.
 • Ανακύκλωση του 99% των μη επικίνδυνων αποβλήτων από θερμικές διεργασίες.
 • Επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης 70% των αστικών αποβλήτων.
 • Μείωση της κατανάλωσης μη μεταλλικών ορυκτών πρώτων υλών κατά 20% (3,4 εκατομμύρια τόνοι).
 • Βελτίωση του 10% της έκτασης της γης.
 • Αύξηση κατά 15% των πράσινων θέσεων εργασίας. 

Εθνικές και δημοτικές αρχές

Παροχή επαγγελματικών βάσεων και συνεργασία των εμπειρογνωμόνων μας στη σύνταξη κανονισμών, οδηγιών και άλλων νομικών πράξεων.

Επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων για αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Πληθυσμός

Συμμετέχετε στα προγράμματα ευαισθητοποίησης, κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος που εφαρμόζουμε.

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες

Κυκλικά μοντέλα στην υγειονομική περίθαλψη και υπεύθυνη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων.

Εκπαίδευση

Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενό μας στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα

Τα μέσα ενημέρωσης

Ελέγξτε τα τεχνικά στοιχεία, κάντε ενδιαφέρουσες διεθνείς συγκρίσεις και χρησιμοποιήστε τους ειδικούς συνεντευξιαζόμενους μας για τις δημοσιεύσεις σας.

Προπαρασκευαστικές δράσεις

Προπαρασκευαστικές δράσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2022 και το 2023.

Δραστηριότητες εφαρμογής

Οι κύριες δραστηριότητες υλοποίησης προγραμματίζονται από το 2023 έως το 2030.

Παρακολούθηση

Προβλέπεται συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών καθ' όλη τη διάρκεια του έργου - από το 2022 έως το 2030.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών προγραμματίζονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου - από το 2022 έως το 2030.

Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου

Η διαχείριση του έργου θα πραγματοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου - από το 2022 έως το 2030.

elGreek