Projekt Restart

Integreeritud projekt Restart, mida kaasrahastab Euroopa Liit programmi LIFE raames.
Projekti tutvustus
Projekti eesmärk on ületada tõkked ELi ringlussevõtu eesmärkide saavutamisel ning jäätmekäitluse ja - vähendamise programmi täielikul rakendamisel. Jäätmekäitluse vähendamise programm.

Projekti põhieesmärk on rakendada terviklikku komplekti tehnilisi, digitaalseid, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja ringlahendusi, et realiseerida programmi potentsiaali, saavutada maksimaalne materiaalne isevarustatus ning suurendada ringluse efektiivsust jäätmesektoris.

Eelmainitu saavutamiseks keskenduvad projekti tegevused kolmele konkreetsele sihile:

 • pakkuda pidevat hindamismehhanismi ning tagada järjekindel täiustamine ja ajakohastamine, mis põhineb projektiga loodud digitaalsel, tehnilisel ja sotsiaalsel tipptasemel
 • esitleda kuut suletud tootetsükli lahendust erinevate probleemsete ja ulatuslike jäätmevoogude jaoks parimate näidetena, kuidas eesmärke on võimalik saavutada
 • parimate võimalike lahenduste laialdasema aktsepteerimise tagamine ning jäätmealaste eesmärkide järjepidev ja terviklik rakendamine

Projektiga edendatakse ELi jäätmete raamdirektiivi, ressursitõhusama Euroopa kava, Euroopa rohelise kokkuleppe ning puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa ringmajanduse tegevuskava rakendamist

0 +
tegevusvaldkonda
0
aastat
0
koostööpartnerit
0 +
MIL EUR

Projekti eesmärgid

 • CO2 heitkoguste vähendamine 20% ulatuses parema haldamise abil.
 • Suurendada ringlussevõttu ligikaudu 18% (2% aastas).
 • Ehitusjäätmete taaskasutamine 50% ulatuses
 • 99% termiliste protsesside tavajäätmete taaskasutamine
 • Saavutada 70% olmejäätmete ringlussevõtu määr.
 • Vähendada mittemetalse mineraalse tooraine tarbimist 20% (3,4 miljonit tonni).
 • Parandada 10% maa-alast.
 • 15% ulatuses roheliste töökohtade kasv

Riiklikud ja munitsipaalasutused

Professionaalse baasi ja koostöö pakkumine meie ekspertidelt määruste, direktiivide ja muude õigusnormide koostamisel

Ettevõttlus

Kasutage meie teadmisi ja kogemusi uute ja uuenduslike ringikujuliste ärimudelite loomiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks.

Elanikkond

Osalege meie teadlikkuse tõstmise, taaskasutusmajanduse ja keskkonnaprogrammides.

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused

Ringmudelid tervishoius ja meditsiinijäätmete vastutustundlik käitlemine.

Haridus

Kasutage meie sisukat haridusprogrammi oma valdkonna hariduse ja koolituste jaoks.

Meedia

Avastage tehnilisi fakte, kasutage huvitavaid rahvusvahelisi võrdlusi ja meie ekspertide intervjuusid oma väljaannete jaoks.

Ettevalmistavad tegevused

2022. ja 2023. aastaks planeeritud ettevalmistavad tegevused.

Rakendustegevused

Peamised rakendustegevused on planeeritud läbi viia aastatel 2023-2030.

Järelevalve

Järjepidev seire ja indikaatorite mõõtmine on planeeritud kogu projekti eluea jooksul - aastatel 2022-2030

Üldine teadlikkus ja teabe levitamine

Teadlikkuse tõstmise ja huvirühmade kaasamise tegevused on planeeritud kogu projekti eluea jooksul - aastatel 2022-2030

Projektijuhtimine ja monitooring

Projektijuhtimine projekti eluea jooksul – aastatel 2022-2030

etEstonian