PROJEKTS LIFE IP RESTART

Integrētais LIFE IP Restart projekts ir daļa no visas Eiropas programmas LIFE.
PAR PROJEKTU
Projekts ir vērsts šķēršļu pārvarēšanai, lai sasniegtu ES otrreizējās pārstrādes mērķus, atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu rašanās novēršanas programmas pilnīgu īstenošanu. Atkritumu apsaimniekošanas un novēršanas programmas projekts..

Projekta galvenais mērķis ir ieviest visaptverošu, papildinošu tehnisko, digitālo, vides, sociālo un cirkulāro risinājumu kopumu, lai pilnībā realizētu programmas potenciālu, sasniegtu maksimālu materiālo pašpietiekamību un palielinātu cirkulāro atdevi atkritumos un resursu sektorā.

Lai sasniegtu primāro mērķi, projekta aktivitātes ir vērstas uz trīs konkrētu mērķu sasniegšanu:

 • nodrošināt nepārtrauktu novērtēšanas mehānismu un nepārtrauktus uzlabojumus, un atjaunināšanu, balstoties uz projekta radīto digitālo, tehnisko un sociālo izcilību
 • piedāvāt sešus slēgta cikla risinājumus dažādām problemātiskām un plašām atkritumu plūsmām kā labākos piemērus, kā sasniegt mērķus
 • nodrošināt labākā pieejamā risinājuma plašāku pieņemšanu un panākt konsekventu un integrētu atkritumu mērķu īstenošanu

Projekts sniedz ieguldījumu ES Atkritumu pamatdirektīvu, Resursu efektīvas Eiropas projektu, Eiropas zaļo kursu un Rīcības plānu cirkulārai ekonomikai un tīras un konkurētspējīgas Eiropas īstenošanu.

0 +
DARBĪBAS JOMAS
0
GADI
0
PARTNERI
0 +
MILJONI EUR

Projekta mērķi

 • Samazināt CO2 emisijas par 20%, uzlabojot apstrādi.
 • Palielināt pārstrādi par aptuveni 18% (2% gadā).
 • Pārstrādāt 50% nebīstamos būvgružu atkritumus
 • Pārstrādāt 99% nebīstamo atkritumu no termiskajiem procesiem
 • Sasniegt 70% pilsētas atkritumu otrreizējās pārstrādes līmeni
 • Samazināt nemetālisko minerālu izejvielu patēriņu par 20% (3,4 miljoni tonnām).
 • Labiekārtot 10% no zemes platības.
 • Palielināt zaļās darbavietas par 15%.

Valsts un pašvaldību iestādes

Nodrošina profesionālo bāzi un mūsu ekspertu iesaisti noteikumu, direktīvu un citu tiesību aktu izstrādē.

Bizness

Izmantojiet mūsu zināšanas un pieredzi, lai radītu jaunus un novatoriskus cirkulāra biznesa modeļus konkurētspējas paaugstināšanai.

Iedzīvotāji

Iesaistieties mūsu informētības, cirkulārās ekonomikas un vides programmās.

Veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi

Cirkulārie modeļi veselības aprūpē un medicīnisko atkritumu atbildīga apsaimniekošana.

Izglītība

Izmantojiet mūsu saturu savās izglītības programmās un izglītībā un apmācībā šajā jomā.

Mediji

Iepazīstieties ar tehniskiem faktiem, veiciet interesantus starptautiskus salīdzinājumus un savām publikācijām izmantojiet mūsu intervētos ekspertus.

Sagatavošanās pasākumi

Sagatavošanas darbi plānoti 2022. un 2023. gadā.

Īstenošanas pasākumi

Galvenās īstenošanas aktivitātes plānotas no 2023. līdz 2030. gadam.

Uzraudzība

Nepārtraukta rādītāju uzraudzība un mērīšana plānota visā projekta darbības laikā - no 2022. līdz 2030. gadam.

Sabiedrības informēšana un informācijas izplatīšana

Informētības celšanas un ieinteresēto pušu iesaistīšanas pasākumi plānoti visā projekta darbības laikā – no 2022. līdz 2030. gadam.

Projektu pārvaldība un uzraudzība

Projekta pārvaldība notiks visā projekta darbības laikā – no 2022. līdz 2030. gadam.

lvLatvian