Projekt Restart

Zintegrowany projekt Restart, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE.
O PROJEKCIE
Projekt koncentruje się na pokonywaniu barier na drodze do osiągnięcia celów UE w zakresie recyklingu oraz pełnej realizacji programu gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. Projekt programu gospodarki odpadami i profilaktyki.

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego zestawu uzupełniających się rozwiązań technicznych, cyfrowych, środowiskowych, społecznych i cyrkularnych w celu realizacji pełnego potencjału programu, osiągnięcia maksymalnej samowystarczalności materiałowej oraz rozwinięcia obiegu zamkniętego w sektorze odpadów i zasobów.

Aby osiągnąć ten podstawowy cel, działania w ramach projektu koncentrują się na osiągnięciu trzech celów szczegółowych:

 • zapewnieniu stałego mechanizmu oceny i ciągłego doskonalenia oraz aktualizacji w oparciu o doskonałość cyfrową, techniczną i społeczną stworzoną w ramach projektu
 • przedstawieniu sześciu rozwiązań w ramach obiegów zamkniętych dla różnych problematycznych i rozbudowanych strumieni odpadów jako najlepszych przykładów na to, jak osiągnąć cele
 • zapewnieniu szerszej akceptacji dla najlepszych dostępnych rozwiązań oraz spójną i zintegrowaną realizację celów dotyczących odpadów

Projekt przyczynia się do wdrożenia unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Europejskiego Zielonego Ładu oraz Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz Europy czystej i konkurencyjnej.

0 +
PONAD 39 OBSZARÓW DZIAŁANIA
0
LAT
0
PARTNERÓW
0 +
PONAD 17 MLN EURO

Cele projektu

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • 15% wzrost ekologicznych miejsc pracy.

Władze krajowe i lokalne

Zapewnienie profesjonalnych podstaw i współpracy naszych ekspertów przy opracowywaniu rozporządzeń, dyrektyw i innych aktów prawnych.

Biznes

Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie, aby stworzyć nowe i innowacyjne cyrkularne modele biznesowe dla zwiększenia konkurencyjności.

Ludzie

Zaangażuj się w nasze programy dotyczące świadomości ekologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska.

Usługi społeczne i zdrowotne

Modele cyrkularne w ochronie zdrowia i odpowiedzialne zarządzanie odpadami medycznymi

Edukacja

Wykorzystaj nasze treści w swoich programach edukacyjnych oraz w ramach edukacji i szkoleń w terenie.

Media

Zapoznaj się z faktami technicznymi, stwórz ciekawe porównania międzynarodowe i wykorzystaj wiedzę naszych ekspertów do swoich publikacji.

Działania przygotowawcze

Działania przygotowawcze zaplanowano na lata 2022 i 2023.

Działania wdrożeniowe

Główne działania wdrożeniowe planowane są na lata 2023-2030.

Monitorowanie

Przez cały okres trwania projektu - od 2022 do 2030 r. - planowane jest ciągłe monitorowanie i pomiar wskaźników.

Podnoszenie świadomości społecznej

Działania na rzecz podnoszenia świadomości i zaangażowania interesariuszy są planowane przez cały okres trwania projektu - od 2022 do 2030 roku.

Zarządzanie i monitorowanie projektu

Zarządzanie projektem odbywać się będzie przez cały okres jego trwania - od 2022 do 2030 roku.

pl_PLPolish