Projekt Restart

Integrovaný projekt Restart, spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu LIFE.
O PROJEKTE
Cieľom projektu je prekonať prekážky brániace dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti recyklácie a úplnej realizácii programu odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadu. Projekt programu odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadov.

Hlavným cieľom projektu je realizovať komplexný súbor vzájomne sa dopĺňajúcich technických, digitálnych, environmentálnych, sociálnych a obehových riešení na plné využitie potenciálu programu, dosiahnutie maximálnej materiálovej sebestačnosti a zvýšenie obehových výnosov v sektore odpadov a zdrojov.

Na dosiahnutie tohto hlavného cieľa sú aktivity projektu zamerané na dosiahnutie troch špecifických cieľov:

 • poskytnúť mechanizmus na priebežné hodnotenie a zabezpečiť neustále zlepšovanie a aktualizáciu na základe digitálnej, technickej a sociálnej excelentnosti vytvorenej projektom;
 • predstaví šesť riešení uzavretého cyklu pre rôzne problematické a rozsiahle toky odpadu ako najlepšie príklady dosiahnutia cieľov;
 • zabezpečiť širšie prijatie najlepších dostupných riešení a dosiahnuť konzistentné a integrované plnenie cieľov v oblasti odpadov.

Projekt prispieva k implementácii rámcovej smernice EÚ o odpadoch, plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, európskej zelenej dohody a akčného plánu obehového hospodárstva pre čistú a konkurencieschopnú Európu.

0 +
VIAC AKO 39 OBLASTÍ POUŽITIA
0
ROKOV
0
PARTNEROV
0 +
MIL EUR

Ciele projektu

 • Zníženie emisií CO2 o 20 % vďaka lepšej manipulácii.
 • Zvýšenie recyklácie o 18 % (2 % ročne).
 • Recyklácia 50 % stavebného odpadu, ktorý nie je nebezpečný.
 • Recyklácia 99 % nie nebezpečného odpadu z tepelných procesov.
 • Dosiahnutie 70 % miery recyklácie komunálneho odpadu.
 • Zníženie spotreby nekovových minerálov o 20 % (3,4 milióna ton).
 • Hnojenie 10 % plochy pôdy.
 • Zvýšenie počtu ekologických pracovných miest o 15 %. 

Štátne a obecné orgány

Poskytovanie odborných podkladov a spolupráca našich expertov pri príprave nariadení, smerníc a iných právnych aktov.

Obchod

Využite naše znalosti a skúsenosti na vytvorenie nových a inovatívnych modelov obehového hospodárstva, ktoré zvýšia vašu konkurencieschopnosť.

Obyvateľstvo

Zapojte sa do našich programov zvyšovania povedomia, obehového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Zdravotné a sociálne služby

Obehové modely v zdravotníctve a zodpovedné nakladanie s odpadom zo zdravotníctva.

Vzdelávanie

Využívajte náš obsah vo svojich vzdelávacích programoch a priemyselných školeniach a vzdelávaní.

Médiá

Pozrite si technické fakty, urobte si zaujímavé medzinárodné porovnania a využite našich expertov pre svoje publikácie.

Prípravné činnosti

Prípravné činnosti sú naplánované na roky 2022 a 2023.

Implementačné činnosti

Hlavné realizačné činnosti sú naplánované na obdobie 2023-2030.

Monitorovanie

Priebežné monitorovanie a meranie ukazovateľov sa plánuje počas celého trvania projektu - od roku 2022 do roku 2030.

Informovanosť verejnosti a šírenie informácií

Činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti a zapojenie zainteresovaných strán sú naplánované počas celého trvania projektu - od roku 2022 do roku 2030.

Riadenie a monitorovanie projektu

Projekt sa bude riadiť počas celej svojej životnosti - od roku 2022 do roku 2030.

sk_SKSlovak