Partnerët

Projekti sjell sëbashku 17 partnerë, nga ministria tek organizatat publike dhe private, të gjithë drejtues në fushat e tyre.
PROJEKT I INTEGRUAR
Projekti i integruar LIFE IP Restart është pjesë e programit pan-Evropian programa LIFE.
Projektet e integruara u mundësojnë autoriteteve të shteteve anëtare të BE-së të zbatojnë legjislacionin mjedisor dhe klimatik në mënyrë sa më efikase. Projektet e integruara ofrojnë financim për planet, programet dhe strategjitë e zhvilluara në nivel rajonal, shumë-rajonal ose kombëtar. Ajo që është unike për projektet e integruara të kësaj kompanie është se ato u lejojnë shteteve anëtare të përdorin burimet e financimit të BE-së dhe financimin kombëtar dhe investimet e sektorit privat. Fondet evropiane dhe private janë të përfshira në projektin tonë.
0
VJET
0
PARTNERË
0 000
PJESËMARRËS
0 mio
TON MBETURINA
PARTNERËT
sqAlbanian