Projekti Restart

Projekti i integruar Restart, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian si pjesë e programit LIFE.
RRETH PROJEKTIT
Projekti fokusohet në tejkalimin e barrierave për arritjen e objektivave të BE-së për riciklimin dhe zbatimin e plotë të programit të menaxhimit të mbetjeve dhe parandalimit të mbetjeve. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Objektivi kryesor i projektit është të zbatojë një sërë zgjidhjesh plotësuese teknike, dixhitale, mjedisore, sociale dhe rrethore për të realizuar potencialin e plotë të programit, për të arritur vetë-mjaftueshmërinë maksimale materiale dhe për të rritur kthimin rrethor në sektorin e mbetjeve dhe burimeve

Për të arritur këtë qëllim parësor, aktivitetet e projektit janë fokusuar në arritjen e tre objektivave specifike:

 • të sigurojë një mekanizëm vlerësimi të vazhdueshëm dhe të garantojë përmirësim dhe përditësim të vazhdueshëm bazuar në përsosmërinë dixhitale, teknike dhe sociale të krijuar nga projekti
 • të paraqesë gjashtë zgjidhje me qark të mbyllur për rryma të ndryshme problematike dhe të gjera mbetjesh si shembujt më të mirë se si të arrihen objektivat
 • të sigurojë pranim më të gjerë të zgjidhjeve më të mira të disponueshme dhe të arrijë zbatimin e qëndrueshëm dhe të integruar të objektivave të mbetjeve

Projekti kontribuon në zbatimin e Direktivës Kornizë të Mbetjeve të BE-së, Planit për një Evropë me Efiçiencë të Burimeve, Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe Planit të Veprimit për një Ekonomi Rrethore për një Evropë të Pastër dhe Konkurruese.

0 +
FUSHA VEPRIMI
0
VJET
0
PARTNERË
0 +
MIL EUR

Synimet e projektit

 • Reduktimi i emetimeve të CO2 me 20% përmes trajtimit të përmirësuar.
 • Rritja e riciklimit me rreth 18% (2% në vit).
 • Riciklimi i 50% të mbetjeve jo të rrezikshme të ndërtimit.
 • Riciklimi i 99% të mbetjeve jo të rrezikshme nga proceset termike.
 • Të arrihet një normë 70% e riciklimit të mbetjeve publike.
 • Reduktimi i konsumit të lëndëve të para minerale jometalike me 20% (3.4 milion ton).
 • Përmirësimi i 10% të sipërfaqes së tokës.
 • Rritje 15% në punët e gjelbra.

Autoritetet kombëtare dhe bashkiake

Sigurimi i bazave profesionale dhe bashkëpunimi i ekspertëve tanë në hartimin e rregulloreve, direktivave dhe akteve të tjera ligjore.

Biznesi

Përdorni njohuritë dhe përvojën tonë për të krijuar modele të reja dhe inovative rrethore biznesi për rritjen e konkurrencës.

Popullsia

Përfshihuni në programet tona të ndërgjegjësimit, ekonomisë rrethore dhe mjedisore.

Shërbimet shëndetësore dhe sociale

Modele rrethore në kujdesin shëndetësor dhe menaxhim i përgjegjshëm i mbetjeve mjekësore.

Arsimi

Përdorni përmbajtjen tonë në programet tuaja arsimore dhe në edukimin dhe trajnimin në terren.

Media

Shikoni faktet teknike, bëni krahasime interesante ndërkombëtare dhe përdorni të intervistuarit tanë ekspertë për botimet tuaja.

Veprimet përgatitore

Aktivitetet përgatitore janë planifikuar për 2022 dhe 2023.

Aktivitetet e zbatimit

Aktivitetet kryesore të zbatimit janë planifikuar nga viti 2023 deri në vitin 2030.

Monitorimi

Monitorimi dhe matja e vazhdueshme e treguesve është planifikuar gjatë gjithë jetës së projektit - nga 2022 deri në 2030.

Shpërndarja e Ndërgjegjësimit Publik

Aktivitetet e rritjes së ndërgjegjësimit dhe angazhimit të palëve të interesuara janë planifikuar gjatë gjithë jetës së projektit - nga 2022 deri në 2030.

Menaxhimi dhe monitorimi i projektit

Menaxhimi i projektit do të bëhet gjatë gjithë jetës së projektit - nga 2022 deri në 2030.

sqAlbanian