Njohuri & Zgjidhje

Në projekt, ne bashkojmë shkencëtarë ndërdisiplinorë për të hartuar zgjidhje teknikisht, rregullatore dhe ekonomikisht të realizueshme.
PROJEKTE DEMONSTRUESE

Ne kombinojmë shkencën dhe inovacionin

Si pjesë e projektit, ne po kryejmë gjashtë projekte demonstruese në shkallë të gjerë për të demonstruar fizibilitetin teknik dhe ekonomik.
Prodhimi i dherave sipërfaqësore dhe rivitalizimi i minierave

Prodhimi i përzierjeve të reja të tokës sipërfaqësore dhe testimi në laborator dhe në terren në kushte reale.

Riciklimi i llumit për të rritur sigurinë nga përmbytjet

Zhvillimi i procesit për nxjerrjen e vazhdueshme të llumit dhe përpunimin në materiale ndërtimi.

Parandalimi i Shkarkimeve të Paligjshme

Një koncept gjithëpërfshirës për të parandaluar hedhjen e paligjshme të mbetjeve në rastin e një bashkie metropolitane.

Mbyllja e qarqeve urbane nëpërmjet rritjes së ripërdorimit

Mbyllja e qarkut për mbetjet e ndërtimit dhe një dyqan me një ndalesë për të gjithë informacionin.

Rikuperimi i lëndëve të para dytësore nga landfillet

Demonstrimi i nxjerrjes së lëndëve të para nga deponitë e mbetjeve industriale (p.sh., skorje, rërë, etj.).

Nxjerrja e lëndëve të para kritike nga llumi i ujërave të zeza komunale

Në Slloveni, më shumë se 200,000 ton llum të ujërave të zeza komunale prodhohen çdo vit. Nxjerrja përfshin disa nga 27 të ashtuquajturat lëndë të para kritike në Evropë.

FUSHAT E OPERIMIT

Një set i plotë zgjidhjesh teknike, dixhitale, mjedisore, sociale dhe rrethore

01.
Zgjidhje të qëndrueshme ligjore

Ne monitorojmë ligjet në të gjitha nivelet (evropiane, kombëtare dhe lokale) dhe raportojmë pengesat për zhvillimin e qëndrueshëm.

02.
Korniza e vlerësimit

Ne mbledhim të dhëna dhe monitorojmë të gjithë treguesit kryesorë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe rrethor.

03.
Digjitalizimi

Ne zhvillojmë zgjidhje digjitale duke përdorur verifikimin e të dhënave (blockchain) dhe inteligjencën artificiale.

04.
Njohuri rrethore
Ne ofrojmë një gamë të gjerë njohurish, nga rinovimi i arsimit formal deri te të gjitha format e formimit profesional.
05.
Modelet e ekonomisë rrethore
Ne promovojmë zhvillimin, zbatimin dhe testimin e modeleve dhe praktikave të reja rrethore të biznesit.
06.
Bashkëpunimi

Merrni pjesë në grupet tona këshilluese dhe udhëzuese. Bëhuni pjesë e bërthamës së zhvillimit të Sllovenisë.

sqAlbanian