Project Restart

Integrerat projekt Restart, medfinansierat av Europeiska unionen som en del av Life-programmet.
OM PROJEKTET
Projektet fokuserar på att övervinna hinder för att uppnå EU:s återvinningsmål och ett fullständigt genomförande av programmet för avfallshantering och förebyggande av avfall. Avfallshanterings- och förebyggandeprogrammet.

Huvudsyftet med projektet är att implementera en omfattande uppsättning kompletterande tekniska, digitala, miljömässiga, sociala och cirkulära lösningar för att förverkliga programmets fulla potential, uppnå maximal självförsörjning av material och öka den cirkulära avkastningen inom avfalls- och resurssektorn.

För att uppnå detta primära mål är projektaktiviteterna inriktade på att uppnå tre specifika mål:

 • tillhandahålla en kontinuerlig bedömningsmekanism och säkerställa kontinuerlig förbättring och uppdatering baserat på den digitala, tekniska och sociala spetskompetens som skapats av projektet,
 • presentera sex slutna kretsloppslösningar för olika problematiska och omfattande avfallsflöden som bästa exempel på hur målen kan uppnås;
 • säkerställa en bredare acceptans av bästa tillgängliga lösningar och uppnå ett konsekvent och integrerat genomförande av avfallsmålen

Projektet bidrar till genomförandet av EU:s ramdirektiv om avfall, strategin för ett resurseffektivt Europa, den europeiska gröna given och handlingsplanen för en cirkulär ekonomi för ett rent och konkurrenskraftigt Europa.

0 +
ÅTGÄRDSOMRÅDEN
0
ÅR
0
PARTNERS
0 +
miljoner euro

Projektets mål

 • Minska CO2-utsläppen med 20% genom förbättrad hantering.
 • Öka återvinningen med ca 18% (2% per år).
 • Återvinning av 50% av icke-farligt byggavfall.
 • Återvinning av 99% av icke-farligt avfall från termiska processer.
 • Uppnå en återvinningsgrad på 70 % av kommunalt avfall.
 • Minska förbrukningen av icke-metalliska mineralråvaror med 20% (3,4 miljoner ton).
 • Förbättring av 10% av markområdet.
 • 15% ökning av gröna jobb.

Nationella och kommunala myndigheter

Tillhandahålla professionella baser och samarbete med våra experter vid utarbetandet av förordningar, direktiv och andra rättsakter.

Affär

Använd vår kunskap och erfarenhet för att skapa nya och innovativa cirkulära affärsmodeller för ökad konkurrenskraft.

Befolkning

Engagera dig i våra medvetenhets-, cirkulärekonomi- och miljöprogram.

Social- och hälsovårdstjänster

Cirkulära modeller inom hälso- och sjukvård och ansvarsfull hantering av medicinskt avfall.

Utbildning

Använd vårt innehåll i dina utbildningsprogram och i utbildning inom området.

Medierna

Kolla in tekniska fakta, gör intressanta internationella jämförelser och använd våra expertintervjupersoner för dina publikationer.

Förberedande åtgärder

Förberedande aktiviteter planeras till 2022 och 2023.

Genomförandeaktiviteter

De viktigaste genomförandeaktiviteterna planeras från 2023 till 2030.

Övervakning

Kontinuerlig övervakning och mätning av indikatorer planeras under hela projektets livslängd - från 2022 till 2030.

Spridning av information till allmänheten

Aktiviteter för att öka medvetenheten och engagemanget från intressenter planeras under hela projektets livslängd - från 2022 till 2030.

Projektledning och övervakning

Projektledning kommer att ske under hela projektets livslängd - från 2022 till 2030.

sv_SESwedish