Projekt Restart

Integrirani projekt Restart, sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa LIFE.
O PROJEKTU
Projekt se osredotoča na premagovanje ovir pri doseganju ciljev EU glede recikliranja ter na doseganje popolnega izvajanja Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Glavni cilj projekta je uvesti celosten nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih, družbenih in krožnih rešitev za sprostitev vseh potencialov programa, doseganje največje materialne samozadostnosti in povečanega krožnega donosa v sektorju odpadkov in virov.

Da bi dosegli ta glavni cilj, bodo projektne aktivnosti usmerjene v doseganje treh posebnih ciljev:

 • zagotoviti stalen mehanizem ocenjevanja in zagotoviti nenehno izboljševanje in aktualizacijo, ki temelji na digitalni, tehnični in družbeni odličnosti, vzpostavljeni s projektom;
 • predstaviti 6 krožnih rešitev za več problematičnih in obsežnih tokov odpadkov, kot najboljše primere za izvajanje ciljev;
 • zagotoviti širši sprejem najboljših razpoložljivih rešitev ter doseči skladno in celostno izvajanje ciljev glede odpadkov

Projekt prispeval k izvajanju Okvirne direktive EU o odpadkih, Načrta za Evropo, gospodarno z viri, Evropskega zelenega dogovora in Akcijskega načrta krožnega gospodarstva za čistejšo in konkurenčno Evropo.

0 +
akcijskih sklopov
0
let
0
partnerjev
0 +
MIO EUR

Cilji projekta

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • 15% povečanje zelenih delovnih mest.

Državni in občinski organi

Zagotavljanje strokovnih podlag in sodelovanje naših strokovnjakov pri pripravi predpisov, politik in drugih regulatornih aktov.

Gospodarstvo

Uporabite naše znanje in izkušnje ter oblikujte nove in inovativne poslovne krožne modele za večjo konkurenčnost.

Prebivalstvo

Vključite se v naše programe ozaveščanja, krožnega življenja in skrbi za okolje.

Zdravstvo in sociala

Krožni modeli v zdravstvu ter odgovorno ravnaje z zdravstvenimi odpadki.

Šolstvo

Uporabite naše vsebine v vaših izobraževalnih programih ter pri izobraževanju in funkcionalnem usposabljanju v praksi.

Mediji

Preverite strokovna dejstva, pridobite zanimive mednarodne primerjave ter izkoristite naše strokovne sogovornike v vaših objavah.

Vzpostavitev

Vzpostavitvene aktivnosti so načrtovane v letih 2022 in 2023.

Izvedbene aktivnosti

Izvedbene aktivnosti so načrtovane od leta 2023 do 2030.

Spremljanje in merjenje

Stalno spremljanje in merjenje indikatorjev je načrtovano ves čas projekta – od leta 2022 do 2030.

Ozaveščanje

Aktivnosti ozaveščanja in vključevanja deležnikov so načrtovane ves čas projekta – od leta 2022 do 2030.

Upravljanje projekta in nadzor

Upravljanje projekta se izvaja ves čas projekta – od leta 2022 do 2030.

sl_SISlovenian